قرآن ناطق(عج)

10 - مسیر هسته ای ایران – ۱۰ ( گرفتن امتیاز در مذاکرات )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٢- راههاى امتیاز گرفتن در مذاکرات چیست ؟ ١٣٩٣/٠٩/٢٢

امتیاز دادن یا گرفتن در هرگونه مذاکرات در هر کجاى عالم ، به یک فرمول کلى بر میگردد و آن عناصر” قدرت ” و ” امکان و توانمندى ” است.

میزان و ملاک ، ” حق ” نیست ، ” توانایى ” است.

برچــســب ها

برچــســب ها