قرآن ناطق(عج)

89 - ۷ باورغلط مردها درباره ی زنها

نویسنده : زهرا رستگار

۷ باورغلط مردها درباره ی زنها   شناخت صحیح و درک زن ها به گفته ی روان شناسان، اغلب مردها باورهای نادرستی در مورد زنان دارند که اغلب گله گذاری های آنان را شامل می شود. این باورهای غلط ناشی از عدم شناخت صحیح و عدم درک روحیه ی لطیف زن هاست و آن ها […]

برچــســب ها

برچــســب ها