قرآن ناطق(عج)

1 - مفهوم«زندگی»در سبک زندگی اسلامی و غربی

نویسنده : زهرا رستگار

تضادی جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودی وجود دارد؛ تعریفی که فرهنگ اسلامی‌ـ‌ایرانی از زندگی و خوب و بد بودن آن و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی برایمان دارد، درست در نقطه‌ی مقابل فرهنگ غربی قرار دارد.

برچــســب ها

برچــســب ها