قرآن ناطق(عج)

92 - پذیرش قطعنامه 598 ، چرا و چگونه ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

اهداف و استراتژی ایران برای دفاع مقدس در مقابل صدام چه باید می بود ؟
قبول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ( 598 ) ما را به اهداف مان میرساند یا خیر ؟

برچــســب ها

برچــســب ها