قرآن ناطق(عج)

83 - PMD چیست؟ و اهداف غرب از مطرح کردن آن .

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

اهداف آمریکا از مطالعات ادعایی ( اتهامات بدون سند آمریکا ، مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی در سالهای 2000 تا 2003 ) و “possible military dimensions – PMD ” چیست ؟
آیا PMD از الزامات پروتکل الحاقی است؟

برچــســب ها

برچــســب ها