قرآن ناطق(عج)

93 - تقابل ايران و آمريكا ، با موضوع هسته اى – بخش اول

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تقابل ايران و آمريكا ، با موضوع هسته اى – بخش اول – از سال 1369 تا انتهاى 1391
در این مقاله تلاش شده است نگاهی تحلیلی به نحوه مقابله و اهداف و برنامه ها و عملکرد ایران و آمریکا ، تحت عنوان و ظاهر تقابل هسته ای بپردازیم .

برچــســب ها

برچــســب ها