قرآن ناطق(عج)

- ۱۴

شباهت مسیر هسته اى ما با توقف جنگ با عراق و ۵٩٨ چیست ؟تعبیرخوراندن جام زهر به امام، تحریفى ظالمانه( مقاله ش ۱۴ – پیروان )

- ۱۳

مگر ملت ایران کدام گناه را مرتکب شده که باید اینچنین مجازات شود؟وظیفه مردم ،جناح هاى سیاسى و مجلس در قبال مذاکرات؟( ۱۳-پیروان)

- ۱۲

آیا آقای جان کرى راست میگوید که امروز دنیا و اسراییل امن تر شده است ؟ ( مقاله ش ۱۲ – پیروان )

- ۱۱

آیا تولید بمب هسته اى به نفع آرمان ها و اهداف و امنیت جمهورى اسلامى است ؟ ( مقاله ش ۱۱ – پیروان )

برچــســب ها

برچــســب ها