قرآن ناطق(عج)

28 - امام زمان ( عج ) – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر - قسمت اول دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟ امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟ ولایت یعنى شبكه تشكل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا . امام عصر عج در چه فكر و حالى براى شما هستند؟ ابزارهاى تشكیل حكومت عدالت، حكومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت كریمه چیست؟ فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج .

امام زمان ( عج ) – ١      ( 1393/06/26 )

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر – قسمت اول

سؤال مهندس نبوى كه برنامه بعد از ظهور چیه و نیز زهرا خانم براى اتفاقات زمان ظهور ، بحث هاى بسیار جالب و ضرورى و مفیدى به لطف خود حضرت و همت دوستان خواهد بود.

فكر میكنم بحث اول اگه براى زمینه هاى ظهور باشه، بحث هاى دیگه آسونتر و روانتر میشه. مثلا وظایف منتظر توش در میاد. ونمایی از برنامه هاى زمان ظهور و تا قیام و حركت جهانى ایشون و تا اقامه حكومت عدل.

اگه آقاى مهندس نبوى عجله دارن ببخشن چون بدون این سیر نمیشه برنامه مون بعد از ظهور رو بدونیم!

در زمینه غیبت و  زمان و زمینه هاى ظهور، یكى از نكات مهم دونستن اینه كه مدارك و اشارات ائمه معصومین در این زمینه، باید به صورت رمزى میبوده تا دانشمندان شیعه در هر زمان آن را رمزگشایی كنند. والا دشمنان عدالت و بازوان نظام سلطه هم از آن بهره میبردند.

البته این رمز گشایی سخت هم خواهد بود. ولى آنچه نیازهاى ضرورى منتظرین است ، شفاف در قرآن و سنت موجود است. كه بحث ما به این قسمت مربوط میشود.

١- دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟ پاسخ هاى تحلیلى به این سؤال روشن خواهد كرد كه زمینه هاى ظهور چیست. چرا؟ زیرا ظهور زمانى است كه فلسفه ها و حكمت غیبت كمرنگ یا از بین رفته باشد.

تمام زندگى پیامبر اكرم و معصومین ع براى ارائه و معرفى و پیاده سازى دین خدا بوده. ایشان حجت ها و دلیل آشكار خدا براى بندگان بودند. ولى چه وقت میتوانند قرآن را پیاده سازى نمایند؟

پیاده سازى بحثى اجتماعى و مدیریت چند بعدى است. یك بحث تئورى و آموزشى صرف نیست. تجهیز و تشكل همراهان و مقابله با زیاده خواهان است.

لذا میبینید جنگ ، ناخواسته جزء برنامه هاى پیامبر میشود. و باز میبینید ائمه سراسر مهربانى ما را شهید میكنند.

تجهیز و تشكل مردم سخت ترین كار متصور در ذهن ماست. پیامبر اكرم خدا میداند چقدر زجر كشیدند از مردم بى فرهنگ زمان خودشان.

ابتدا كارهاى تئوریك پیامبر در تبیین آزادى انسانها و صرفا بندگى خدا. قولوا لااله الاالله تفلحوا. برابرى انسانها، اخلاق انسانى، حركت براى رهایی از ظلم قدرتمندان.

همراه كردن عده اى ، شعب ابى طالب، صدور ایده و فكر، مذاكره با سران مدینه، هجرت، ادامه تشكل و انسجام همراهان، و بعد مقابله و در گیرى ناچارا با كسانى كه دكان قدرت و بهره كشى خود را در خطر میبینند.

پیامبر  عزیز ص اگر فقط كار تئوریك میكردند هیچ وقت دین خدا به بشریت نمیرسید.

حدیث مشهور پیامبر اكرم ص كه سوره هود مرا پیر كرد، مطابق تفاسیر مربوط به آیه ١١٢ است كه فرمان به استقامت نبى و من تاب معك میدهد. استقامت براى شخص پیامبر شیرین و گوارا ولى قوام و دوام مردم همراه و دور و بر ایشان، این پیامبر مهربانمان را پیر كرد.

اول جذب ، هدایت و همراه كردن مردم و دوم  تشكل و انسجام و توانمند كردن مجموعه با ایجاد انگیزه هاى آخرتى و وارسته كردن ایشان از علقه هاى دنیایی( مصیبتى كه همه ما به نوعى گرفتارش هستیم و در جوامع مختلف مشكل ترین وظیفه داخلى انبیا بوده) پشتوانه و اساس یك جامعه خدایی میشود.

با تمام یك عمر زحمات پیامبر( جانمان به فدایش) و خصوصا پیمان سفت و سخت غدیر در اجتماع كثیر و ازنقاط مختلف اسلامى ولى بعد ازایشان مدیریت جامعه اسلامى دست حجت خدا قرار نمیگیرد.

این كوتاهى از كیست؟

ولایت یعنى شبكه تشكل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا به گونه اى كه همه مواظب تك تك اعضاء شبكه بوده و نسبت به آن حساس باشند. مثل این گروه كوچك وایبرى كه در حد بسیار محدود فكرى همه سعى میكنند در كمك قرآنى به یكدیگرنلاش كنند.

دین با زور هم در دل و فكر مردم جاى نمیگیرد.بشر با زحمتِ حركت و انتخاب

پیشرفت میكند و سایرین فقط كمك انگیزه اى او هستندو نه حركتى.

مردم بعد از نبى شبكه از خود گذشته اى كه از دنیاى موهومش بگذرد و حق را یارى كند به تعداد كافى ندارد.

امام على ع به تعداد حد اقلى چنین یارانى ندارد كه بتواند با سركوب غاصبان ، دوباره مردم را سامان دهد.لذا اگر اقدام كنند فقط نمود درگیرى هاى داخلى قدرت داشت و با قتل ابوبكر و عمر امت پیامبر تكه تكه شده و دهها خلیفه و حاكم ایجاد شده و از دین اسلام چیزى نمى ماند.

چون هر كدام از تكه ها لقمه یك قدرت دیگرشده و مردم آسیا و اروپا هم محروم از اسلام میشدند.

امام على ع ،انسجام امت را بعد از نبى با ظرافت هاى ویژه اى ( جاى بحثش محفوظ) نگه داشته ، حقانیت خود را اثبات، و در نقش حجت خدا ، محافظ و تقویت دین خدا و گسترش آن شدند.

لطفا بعد از بحث امام عصر عج ظرافتهاى عملكرد امام على ع و فاطمه زهرا را مطرح كنید. توضیحات حماسى و ریاضى دارم كه شطرنج و دوئل معصومین را براى حفاظت دین خدا نشان میدهد.

پس حكومت و مدیریت الهى دو شرط دارد. یكى ولى معصوم( در زمان غیبت ، ارشد دانشمندان وشرائط خاص) و دوم مردمى كه پاى كار باشند آن هم با نیت الهى. یكى از وظائف مدیر تشكل و ایجاد و تقویت چنین مردمى است.

لعلك باخع نفسك دلدارى خدا به پیامبر مهربان است. مدیران و مومنین تنها انجام وظیفه میكنند. و انسان موجودى مختار بوده و نتیجه با خداست.

در كلام سایر معصومین نیز این مفاهیم مشهود است.

امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟

همان مردم چگونه با حب دنیا و خسته شدن از مبارزه در راه خدا على ع را نه تنها بلكه مقابلش ایستادند.

اهل جمل و خوارج در ظاهر شدیدا متفاوتشان ولى فقط همین مشكل را دارند.تحلیل دقیق تاریخى نشان میدهد افراد به ظاهر وارسته، بعلت حب دنیا یار ائمه نبودند. پناه میبریم بر خدا از رأس كل خطیئه.

امام صادق ع در شطرنج مبارزه با طاغوت( به نام حكومت اسلامى) گول ادعاهاى گزاف محبین و یا سوء استفاده چیان سیاسى و نظامى را نمیخورند.

انت رجل و لست من رجالنا. شرط همراهان وارستگى است. نه فرماندهان نظامى و سیاستمدارانى كه از امام یك كاتالیزور براى قدرت و دكان خود میخواهند.

امام صادق ع یه گروه گوسفند را نشان میدهند كه اگر حتى به این تعداد مرد داشتم قیام میكردم.

علت غیبت امام عصر عج را میتوانید به راحتى مشاهده كنید. آخرین حجت خدا كه وعده شده دنیا را( و نه عرب و چند كشور خاص را) پر از عدل و داد میكنند با چه مكانیسم و ابزارى كه خلاف حكمت خلقت و سنت هاى قطعى خداوند نباشد چنین جامعه اى تولید میكنند؟

آیا نباید مردم آمادگى هاى اولیه را پیدا كنند؟ این آمادگى ها كدام است ؟

١- احساس و درك ظلم- تحقیر- تباهى- و شناخت منشا آن كه نظام سلطه است.

٢- همت و آمادگى حركت و قیام به همراه وارستگى و دل كندن از زخرف و میته حب دنیا.18421_363

با این اوصاف به این چند سوال پاسخ دهید:

خود سوزى یك نفر در تونس و پشت بند آن قیام گسترده مردمى در كشورهاى بشدت استبدادى و تحت كنترل و نفوذ غرب را چگونه تحلیل میكنید. حركتى كه تحلیل گران غربى و شرقى اذعان كردند كه قابل پیش بینى نبود.

اینكه این حركتها به چه نتیجه اى رسید ، مطمئنا دو شرط فوق به تنهایی و بدون مدیر استراتژیست و دشمن شناس ووارسته و نیز آگاهى بخشى هاى تكمیلى به همین مردم مبارز ، منجر به شكست شطرنج با نظام سلطه میشود. سوال من این است ،اصل حركت را چطور ارزیابی میکنید ؟ این وقایع مهم در زمان حیات ما اتفاق مى افتد و حجت هاى الهى بر ما خواهند بود.

– اعتراضات اجتماعى در همه كشورها وجود دارد. ولى شعار اعتراضات چند سال اخیر در ایالتهاى مختلف آمریكا( ثروتمندترین، پرقدرت ترین كشور و مهمتر اینكه صاحب غولهاى رسانه اى بین المللى) چه بود؟

شعار دموكراسى حكومت آمریكاگوش و ذهن مردم دنیا را پر كرده و نمایش زر گرى رقابت فشرده و دائمى دو حزب دموكرات و جمهورى خواه.

ولى معترضین درون خود آمریكا گفتند ما نود و نه درصدیم!! یعنى به هر دو حزب و صاحبان قدرت و ثروت و رسانه بى اعتمادیم. چون در پس تمام شعارها مردم میبینند عمده ثروت در كنترل یك اقلیت جمعیت در كشور است.41033_orig

خود كامگان دنیا به شكل سیرى ناپذیرى در حال چپاول و بهره كشى از مردمند.

ایجادتفرقه، توسعه مواد مخدر، توسعه عوامل غفلت، سرگرمى، بازى، فساد اخلاق، شبكه هاى ماهواره اى و سایت هاى اینترنتى، تحریف تاریخ، تحریف ادیان ، دین تراشى، و…. خیلى نمونه هاى دیگر كه شما میتوانید نام ببرید جزء ابزارهاى طاغوت( نظام سلطه) است.

ابزارهاى تشكیل حكومت عدالت، حكومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت كریمه چیست؟ 

اگر علت غیبت امام عصر عج پا نبودن مردم بوده پس زمینه هاى ظهور را میتوانیم بیابیم. وظایف سنگینى در قبال نبى اكرم با آن همه رشادت و زجر و زحمت و نیز امام على ع با آن همه غربت و مظلومیت و سایر معصومین علیهم السلام داریم.

سوال دیگر: بعد از ظهور تا زمان قیام امام زمان عج فاصله زمانى قابل توجهى وجود دارد. در این مدت امام ع فكر میكنید مشغول چه كارى هستند. به اصل خلقت انسان توجه داشته باشید. دنیا مسیر تعالى انسان است. و نه با معجزه و نه با زور و نه اینكه نفس درون انسانها نابود و عقل محض شوند قرار است اتفاقى بیفتد.

خدا رحمت كند امام خمینى را كه اینقدر این مرد دشمنان بشریت را در دنیا رسوا كرد. چگونه حركت و سیلى در جامعه با مشكلات فرهنگى بسیار زیاد ایران ایجاد كرد كه با ظلم مبارزه كنند و از جانشان براى اعتلاء دین خدا بگذرند.

مستضعفین دنیا كه بماند، مردم حتى اروپا و از آن بالاتر صاحبان حكومتهاى متوسط كه ازتحكم و ظلم و زور گویى آمریكا ناراحت بودند از حركات ، گفتار و منش امام لذت میبردند. هر چند جرأت ابراز فورى نداشتند. ولى دلها آماده و تشجیع میشود.

با تقویت این روحیه و دیدن نمونه هاى عینى پیروزى حق( با وجود ضعف ظاهرى و قلت عدد) شجاعت و روحیه مستضعفین افزایش میابد.

بیدار شویم.

مجهز به ایمان، اخلاق، علم، معارف ناب اهل بیت ع ، زهد و وارستگى از شكم  شهوت  شهرت  مقام و قدرت و عنوان ، وارسته از تمتعات دنیایی.

تقویت روحیه بندگى و اطاعت محض خدا.

اخلاص در تمام اركان زندگى.

كمك به اطرافیان، اولویت با نزدیكتر ها. والدین، فرزندان، برادر، خواهر، همكلاسى، همكار، همسایه، همسفرى، و……. در تجهیز و توانمند سازى و تولید ایده و انگیزه و هدف و آخرت خواهى و تمرین گذشتن از تمتعات دنیایی.

فكر نمیكنید امام عصر عج در چه فكر و حالى براى شما هستند؟ اگر میخواهیم یاور و كمك حضرت در زمان غیبت و ظهور حضرت باشیم همت همت همت تلاش تلاش تلاش.

از دامهاى خرافات، توهمات، شهوات، مكرهاى بجا مانده از بیش از صد سال توطئه انگلیس خبیث، عوام زدگى، رسانه زدگى، و….رها شده و نواقص فردى مان را یك به یك بر طرف كنیم. جاروب كن خانه و پس میهمان طلب.

فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج براى تعمیق روشنگرى ها و گسترش كمى و كیفى آن است. خداوند براى ارسال رسل میفرماید: لیقومواالناس بالقسط. تا كه  ” مردم ”  قیام به عدالت كنند. نمونه هاى تاثیر روشنگرى را در تاریخ اسلام و سایر امم دیده ایم. فطرت انسان ضد دروغ و نفاق و ظلم است.

مسیر طولانى از بعثت تا قیام قائم ال محمد ص آمدیم. تا اینجا را به همت دوستان و استاد گرامى شهابى عزیز تكمیل تر كنیم ، قیام و بعد آن هنوز میماند.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید