قرآن ناطق(عج)
قرآن

56 - نقدی بر اعجاز هندسى قرآن

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در باب اعجاز هندسى قرآن ، واقعا چنین اعجازى وجود دارد. ولى متاسفم كه بعد از شاید چهل سال از این تیپ مقاله ها ، نتوانسته ایم جمع بندى درستى داشته باشیم. اولین مقالات اینچنینى كه در امد ، طبیعتا به عنوان یك معجزه زنده و حاضر ، موجب شادى مومنین و همزمان موجب ترس جریانات صاحب قدرت و ثروت ضد قرآن و دین شد.

 نقدی بر اعجاز هندسى قرآن

در باب اعجاز هندسى قرآن ، واقعا چنین اعجازى وجود دارد. ولى متاسفم که بعد از شاید چهل سال از این تیپ مقاله ها ، نتوانسته ایم جمع بندى درستى داشته باشیم.

اولین مقالات اینچنینى که در امد ، طبیعتا به عنوان یک معجزه زنده و حاضر ، موجب شادى مومنین و همزمان موجب ترس جریانات صاحب قدرت و ثروت ضد قرآن و دین شد.

روش مقابله با این تیپ مقالات چطور میتوانست باشد ؟

اگر از باب دفاع و مقابله بر مى امدند ، هر روز بیشتر بر شفافیت و گستردگى معجزه کمک داده بودند.

اگر به کتب مقدس اهل کتاب مراجعه میکردند که همه تحریف شده و فاقد این نظم هندسى هستند.

تکنیک چیست ؟

کافى است یک سرى مقالات تهیه شود ، که در ظاهر مصادیق جدید و عجیبى از نظم را کشف کرده ، سپس تبلیغ گسترده در دانشگاهها و جوامع علمى و دینى و تبع آن خوشحالى مسلمین.

سپس دانشمندان دیگرى که از همان مراکز تغذیه میشوند در رد مقالات بافته تیم خودشان ، مقاله میدهند که تمام آن یافته ها خلاف واقع ، توهم ، ساختگى ، دروغ و …، است.

و بدین وسیله آنچه در اصطلاح علمى “ فتنه ” گفته میشود را درست میکنند.

یک مقاله در دفاع ، یکى در رد.
تاسف بیشتر اینکه ، متدینین هم در همین میدان دشمن بازی میکنند. یعنی یا کتاب و مقاله سراسر در جمع آوری اثبات کننده ها ( هر چه پیدا کنند ) می نویسند و یا اگر کتاب یا مقاله در رد آن تهیه می کنند ، یکسر همه چیز را انکار می کنند .

خطر دومى هم ایجاد میشود. کسى که بخواهد با اتکا به این قرینه ، دین را بپذیرد ، دیگر کلا از دین فرارى میشود و فکر میکند همه چیز ساختگى و دروغ است.

مصداق حدیث مشهور : من دخل فى الدین بغیر علم ، خرج کما دخل فیها.

اصول دین خدا سراسر حجت ، دلیل ، عقل و استدلال است.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید