قرآن ناطق(عج)
قرآن

56 - نقدی بر اعجاز هندسى قرآن

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در باب اعجاز هندسى قرآن ، واقعا چنین اعجازى وجود دارد. ولى متاسفم كه بعد از شاید چهل سال از این تیپ مقاله ها ، نتوانسته ایم جمع بندى درستى داشته باشیم. اولین مقالات اینچنینى كه در امد ، طبیعتا به عنوان یك معجزه زنده و حاضر ، موجب شادى مومنین و همزمان موجب ترس جریانات صاحب قدرت و ثروت ضد قرآن و دین شد.

 نقدی بر اعجاز هندسى قرآن

در باب اعجاز هندسى قرآن ، واقعا چنین اعجازى وجود دارد. ولى متاسفم كه بعد از شاید چهل سال از این تیپ مقاله ها ، نتوانسته ایم جمع بندى درستى داشته باشیم.

اولین مقالات اینچنینى كه در امد ، طبیعتا به عنوان یك معجزه زنده و حاضر ، موجب شادى مومنین و همزمان موجب ترس جریانات صاحب قدرت و ثروت ضد قرآن و دین شد.

روش مقابله با این تیپ مقالات چطور میتوانست باشد ؟

اگر از باب دفاع و مقابله بر مى امدند ، هر روز بیشتر بر شفافیت و گستردگى معجزه كمك داده بودند.

اگر به كتب مقدس اهل كتاب مراجعه میكردند كه همه تحریف شده و فاقد این نظم هندسى هستند.

تكنیك چیست ؟

كافى است یك سرى مقالات تهیه شود ، كه در ظاهر مصادیق جدید و عجیبى از نظم را كشف كرده ، سپس تبلیغ گسترده در دانشگاهها و جوامع علمى و دینى و تبع آن خوشحالى مسلمین.

سپس دانشمندان دیگرى كه از همان مراكز تغذیه میشوند در رد مقالات بافته تیم خودشان ، مقاله میدهند كه تمام آن یافته ها خلاف واقع ، توهم ، ساختگى ، دروغ و …، است.

و بدین وسیله آنچه در اصطلاح علمى “ فتنه ” گفته میشود را درست میكنند.

یك مقاله در دفاع ، یكى در رد.
تاسف بیشتر اینکه ، متدینین هم در همین میدان دشمن بازی میکنند. یعنی یا کتاب و مقاله سراسر در جمع آوری اثبات کننده ها ( هر چه پیدا کنند ) می نویسند و یا اگر کتاب یا مقاله در رد آن تهیه می کنند ، یکسر همه چیز را انکار می کنند .

خطر دومى هم ایجاد میشود. كسى كه بخواهد با اتكا به این قرینه ، دین را بپذیرد ، دیگر كلا از دین فرارى میشود و فكر میكند همه چیز ساختگى و دروغ است.

مصداق حدیث مشهور : من دخل فى الدین بغیر علم ، خرج كما دخل فیها.

اصول دین خدا سراسر حجت ، دلیل ، عقل و استدلال است.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید