قرآن ناطق(عج)

29 - امام زمان (عج ) -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان (عج ) -٢

١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان کلاه نرفته و هر روز حق را آشکارتر از دیروز ببینیم.

٢- با وجودى که شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع کردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه که ازارسال رسل شروع مینمایند.

٣- به امام زمان (عج) چگونه نگاه کنیم؟

٣- الف- امام زمان (عج) چرا غائب هستند؟

٣- ب- امام زمان (عج) الان چه کار میکنند؟

برچــســب ها

برچــســب ها