قرآن ناطق(عج)

8 - مسیر هسته ای ایران – ۸ (در دولت قبل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٠- آیا مسیر هسته اى کشور و مذاکرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ١٣٩٣/٠٩/١٩

احقاق حقوق در دنیایى که تجمع زر و زور و تزویر ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقریباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نیست.

برچــســب ها

برچــســب ها