قرآن ناطق(عج)

45 - امام حسین (ع) – شکست یا پیروزى ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

هدف و برنامه امام حسین ع چیست و طرف مقابل حضرت کیست ؟

براى محک زدن پیروزى یا شکست ، باید اول به سوال فوق پاسخ دهیم.

امام حسین ع هدفش کشتن مردم نیست ، هر چند در سپاه یزید باشند.

برچــســب ها

برچــســب ها