قرآن ناطق(عج)

45 - امام حسین (ع) – شكست یا پیروزى ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

هدف و برنامه امام حسین ع چیست و طرف مقابل حضرت كیست ؟

براى محك زدن پیروزى یا شكست ، باید اول به سوال فوق پاسخ دهیم.

امام حسین ع هدفش كشتن مردم نیست ، هر چند در سپاه یزید باشند.

برچــســب ها

برچــســب ها