قرآن ناطق(عج)

49 - همراهی خانواده با امام حسین ع ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دیدگاه یزید برخورد ” بسیارخشن ” با هر عامل مخالف حكومتش بود. با توجه به قدرت بسیار بالایى كه داشت ، این كار برایش خیلى راحت بود.
برنامه معصومین ع با هوشمندى و زكاوت بسیار بالا انجام شده است. در دنیاى امروز به آن ” شطرنج ” میگویند.
لذا امكان ایجاد یك موج جهانى با كمترین نفرات ( كمتر از هشتاد شهید ) با هر تحلیلى غیر ممكن است.

برچــســب ها

برچــســب ها