قرآن ناطق(عج)

29 - امام زمان (عج ) -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان (عج ) -٢

١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان کلاه نرفته و هر روز حق را آشکارتر از دیروز ببینیم.

٢- با وجودى که شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع کردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه که ازارسال رسل شروع مینمایند.

٣- به امام زمان (عج) چگونه نگاه کنیم؟

٣- الف- امام زمان (عج) چرا غائب هستند؟

٣- ب- امام زمان (عج) الان چه کار میکنند؟

28 - امام زمان ( عج ) – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر – قسمت اول
دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟
امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟
ولایت یعنى شبکه تشکل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا .
امام عصر عج در چه فکر و حالى براى شما هستند؟
ابزارهاى تشکیل حکومت عدالت، حکومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت کریمه چیست؟
فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج .

برچــســب ها

برچــســب ها