قرآن ناطق(عج)

49 - همراهی خانواده با امام حسین ع ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دیدگاه یزید برخورد ” بسیارخشن ” با هر عامل مخالف حکومتش بود. با توجه به قدرت بسیار بالایى که داشت ، این کار برایش خیلى راحت بود.
برنامه معصومین ع با هوشمندى و زکاوت بسیار بالا انجام شده است. در دنیاى امروز به آن ” شطرنج ” میگویند.
لذا امکان ایجاد یک موج جهانى با کمترین نفرات ( کمتر از هشتاد شهید ) با هر تحلیلى غیر ممکن است.

برچــســب ها

برچــســب ها