قرآن ناطق(عج)

21 - امام هادی (ع)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام هادی (ع) فرمود:

بهتر از كار خیر، انجام دهنده آن است، و زیباتر از سخن زیبا، گوینده آن است، و برتر از دانش، دانشمند است، و بدتر از بدى، آورنده آن است،

و ترسناك تر از وحشت، ترسو است.

برچــســب ها

برچــســب ها