قرآن ناطق(عج)

82 - فن آوری هسته ای ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

گر چه دستیابی به فنّاوری هسته ای به بخشی از غرور ملّی ایرانیان تبدیل شده است، امّا نه بدون الگوی هزینه- فایده و بدون توجّه به مصالح کلان ملّی. با توجّه به پایان پذیر بودن منابع فسیلی و نیاز روزافزون جوامع انسانی به منابع جدید انرژی ،نمی توان از مزایای فنّاوری های نوین، از جمله فنّاوری هسته ای ( محل تلاقی علوم و فنون نوین ) چشم پوشید.

برچــســب ها

برچــســب ها