قرآن ناطق(عج)

7 - مسیر هسته ای ایران – 7 ( بازدید های آژانس)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٩- آيا بازديد هاى ( مديريت شده ) آژانس از مراكز صنعتى ما ، ” در مجموع ” ، به نفع يا ضرر ماست ؟
تكنولوژى ها در تمام سطوح صنعت ، خصوصا صنايع نظامى و دفاعى ، در تمام كشورها جزء اسرار آن كشور محسوب ميشود. جاسوسى هاى صنعتى ، يك امر بسيار رايج و شناخته شده در دنيا ميباشد .

برچــســب ها

برچــســب ها