قرآن ناطق(عج)

7 - مسیر هسته ای ایران – ۷ ( بازدید های آژانس)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٩- آیا بازدید هاى ( مدیریت شده ) آژانس از مراکز صنعتى ما ، ” در مجموع ” ، به نفع یا ضرر ماست ؟
تکنولوژى ها در تمام سطوح صنعت ، خصوصا صنایع نظامى و دفاعى ، در تمام کشورها جزء اسرار آن کشور محسوب میشود. جاسوسى هاى صنعتى ، یک امر بسیار رایج و شناخته شده در دنیا میباشد .

برچــســب ها

برچــســب ها