قرآن ناطق(عج)

5 - مسیر هسته ای ایران – ۵ ( تاسیسات فعال)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٨- در این یک ساله کدامیک از اهداف هسته اى ما متوقف شده است ؟
بهترین بهره بردارى از سایت فردو کدام است ؟

آیا مشابه سایت نطنز ، آبشار سانتریفیوژ باشد ؟

برچــســب ها

برچــســب ها