قرآن ناطق(عج)

28 - امام زمان ( عج ) – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر – قسمت اول
دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟
امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟
ولایت یعنى شبكه تشكل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا .
امام عصر عج در چه فكر و حالى براى شما هستند؟
ابزارهاى تشكیل حكومت عدالت، حكومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت كریمه چیست؟
فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج .

برچــســب ها

برچــســب ها