قرآن ناطق(عج)

2 - مسیر هسته ای ایران -2 ( تحریم ها )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

بحث سوال چهار از موضوع هسته اى تقديم ميگردد. 09/09/1393

٤- آيا آمريكا ميتوانست تحريم هاى فلج كننده عليه ما را پياده كند ؟ چگونه ؟
5 – آيا آمريكا واقعا در اين يك سال اخير بر تحريم ها افزوده است ؟
6- آيا صنعت هسته اى ما در اين يك سال گذشته و طول مذاكرات آتى ، متوقف است ؟

برچــســب ها

برچــســب ها