قرآن ناطق(عج)

9 - مسیر هسته ای ایران – 9 ( تحریم و اقتصاد مقاومتی )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١١- اصلاح ساختار اقتصادى كشور ما به سمت اقتصاد مقاومتى ، چگونه كليد واقعى خواهد خورد ؟ با حفظ تحريم هاى موجود يا رفع آن ؟ صدور نفت خام بيشتر كمك ميدهد ؟ ١٣٩٣/٠٩/٢٠

مولفه هاى اصلى اقتصاد مقاومتى از اين قرارند :

برچــســب ها

برچــســب ها