قرآن ناطق(عج)

51 - اسلام و تروریسم

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

پاسخ یک محقق مسلمان آلمانی در یک برنامه زنده تلوزیونی:

۱- چه کسانی جنگ جهانی اول را شروع کردند؟ مسلمانان؟!

۲- چه کسانی جنگ جهانی دوم را شروع کردند؟ مسلمانان؟!

۳- چه کسانی ۲۰ میلیون «بومی استرالیائی» را کشتند؟ مسلمانان؟!

برچــســب ها

برچــســب ها