قرآن ناطق(عج)

51 - اسلام و تروریسم

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

پاسخ یك محقق مسلمان آلمانی در یك برنامه زنده تلوزیونی:

1- چه كسانی جنگ جهانی اول را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

2- چه كسانی جنگ جهانی دوم را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

3- چه كسانی 20 میلیون «بومی استرالیائی» را كشتند؟ مسلمانان؟!

برچــســب ها

برچــســب ها