قرآن ناطق(عج)

55 - پدیده ای به نام تعصب و تحجر

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام سجاد ع : سبحان الله! چقدر راهها تنگ و دشوار است بر کسى که تو راهنمایش نیستى ! و چقدر ” حق ” واضح است ، نزد کسى که تو راهش را نشانش دادى !!
هدایت و کسب قدرت تمیز ، از وعده هاى قطعى خداوند براى بشر است به شرط خواست و تلاش خود انسان.

16 - دین پوسته اى – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین پوسته اى – ١ ( ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ )

در بحث قرآن ناطق مطرح شد که چگونه طاغوت ادیان آزادى بخش را به تحریف برده و دوباره با گفتار و روش نو بر گرده مردم سوارمیشوند.

خداوند در قرآن به ارسال رسل به تناوب براى ارائه راه سعادت و مبارزه با طاغوت به مردم تاکید دارد.

ترغیب به مبارزه و شهادت طلبى براى تثبیت دین خدا و نجات انسانها.

برچــســب ها

برچــســب ها