قرآن ناطق(عج)

55 - پدیده ای به نام تعصب و تحجر

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام سجاد ع : سبحان الله! چقدر راهها تنگ و دشوار است بر كسى كه تو راهنمایش نیستى ! و چقدر ” حق ” واضح است ، نزد كسى كه تو راهش را نشانش دادى !!
هدایت و كسب قدرت تمیز ، از وعده هاى قطعى خداوند براى بشر است به شرط خواست و تلاش خود انسان.

برچــســب ها

برچــســب ها