قرآن ناطق(عج)

79 - پاسخ به معتریضین توافق ژنو

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تا قبل از توافق ژنو ، مطابق قطعنامه هاى شوراى امنيت ، ايران اجازه هيچگونه و به هيچ مقدار غنى سازى را نداشت. در توافق ، مقرر شد به سانتريفيوژهاى فعال اضافه نكنيم. اما منتقدین ، بسيار متاسفم كه بگویم ، معتقدند بايد هميشه اورانيوم غنى شده به ميزانى كه بتوان با آن يك عدد !! بمب اتمى درست كرد ، داشته باشيم !!! تفكر فاجعه بارى است. دقيقا دام اسراييل !

برچــســب ها

برچــســب ها