قرآن ناطق(عج)

79 - پاسخ به معتریضین توافق ژنو

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تا قبل از توافق ژنو ، مطابق قطعنامه هاى شوراى امنیت ، ایران اجازه هیچگونه و به هیچ مقدار غنى سازى را نداشت. در توافق ، مقرر شد به سانتریفیوژهاى فعال اضافه نکنیم. اما منتقدین ، بسیار متاسفم که بگویم ، معتقدند باید همیشه اورانیوم غنى شده به میزانى که بتوان با آن یک عدد !! بمب اتمى درست کرد ، داشته باشیم !!! تفکر فاجعه بارى است. دقیقا دام اسراییل !

برچــســب ها

برچــســب ها