قرآن ناطق(عج)

63 - آیا دل برادرت با ماست ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تاثیر و عمق نفوذ ” نیت ” :

اهوى اخیك معنا ؟

در جنگ جمل، یكى از دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلام) آهى كشید و گفت: اى كاش! برادرم هم بود! (برادرش از شیعیان على (علیه السلام) بوده؛ ولى موفق نشده بود در ركاب على (علیه السلام) به سعادت جهاد برسد. )

برچــســب ها

برچــســب ها