قرآن ناطق(عج)

3 - مسیر هسته ای ایران – 3 ( صادرات نفت -مدالیته لاریجانی)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

بحث سوال هفت از موضوع هسته اى تقديم ميگردد. 11/09/1393

٧- آيا صادرات روزانه دو ميليون بشكه در روز براى ما بهتر است يا يك ميليون بشكه امروز ؟

برچــســب ها

برچــســب ها