قرآن ناطق(عج)

16 - دین پوسته اى – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین پوسته اى – ١ ( 1393/06/29 )

در بحث قرآن ناطق مطرح شد كه چگونه طاغوت ادیان آزادى بخش را به تحریف برده و دوباره با گفتار و روش نو بر گرده مردم سوارمیشوند.

خداوند در قرآن به ارسال رسل به تناوب براى ارائه راه سعادت و مبارزه با طاغوت به مردم تاكید دارد.

ترغیب به مبارزه و شهادت طلبى براى تثبیت دین خدا و نجات انسانها.

برچــســب ها

برچــســب ها