قرآن ناطق(عج)

63 - آیا دل برادرت با ماست ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تاثیر و عمق نفوذ ” نیت ” :

اهوى اخیک معنا ؟

در جنگ جمل، یکى از دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلام) آهى کشید و گفت: اى کاش! برادرم هم بود! (برادرش از شیعیان على (علیه السلام) بوده؛ ولى موفق نشده بود در رکاب على (علیه السلام) به سعادت جهاد برسد. )

برچــســب ها

برچــســب ها