قرآن ناطق(عج)

46 - آیا ذکر را بشماریم؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در بعضى موارد شمارش موضوعیت دارد. مانند :

١- نظم ( در عبادت ، تعداد مشخصى براى ذكر تصریح شده باشد. مثل تسبیح حضرت زهرا س )

٢- نذر ( تعهد شخص به گفتن تعداد معینى از یك جمله یا عبارت )

٣- تشویق یا ترغیب ( جنبه شرعى ندارد ولى به هدف افزایش كمیت یك امر پسندیده و اختیارى شمارش میكنید. مثل ركوردهاى ورزشى و … ) .

ولى در خیلى موارد شمارش موضوعیت ندارد.

برچــســب ها

برچــســب ها