قرآن ناطق(عج)

9 - مسیر هسته ای ایران – ۹ ( تحریم و اقتصاد مقاومتی )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١١- اصلاح ساختار اقتصادى کشور ما به سمت اقتصاد مقاومتى ، چگونه کلید واقعى خواهد خورد ؟ با حفظ تحریم هاى موجود یا رفع آن ؟ صدور نفت خام بیشتر کمک میدهد ؟ ١٣٩٣/٠٩/٢٠

مولفه هاى اصلى اقتصاد مقاومتى از این قرارند :

برچــســب ها

برچــســب ها