قرآن ناطق(عج)

28 - امام زمان ( عج ) – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر – قسمت اول
دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟
امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟
ولایت یعنى شبکه تشکل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا .
امام عصر عج در چه فکر و حالى براى شما هستند؟
ابزارهاى تشکیل حکومت عدالت، حکومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت کریمه چیست؟
فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج .

برچــســب ها

برچــســب ها