قرآن ناطق(عج)

82 - فن آوری هسته ای ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

گر چه دستيابي به فنّاوري هسته اي به بخشي از غرور ملّي ايرانيان تبديل شده است، امّا نه بدون الگوي هزينه- فايده و بدون توجّه به مصالح کلان ملّي. با توجّه به پايان پذير بودن منابع فسيلي و نياز روزافزون جوامع انساني به منابع جديد انرژي ،نمي توان از مزاياي فنّاوري هاي نوين، از جمله فنّاوري هسته اي ( محل تلاقي علوم و فنون نوين ) چشم پوشيد.

برچــســب ها

برچــســب ها