قرآن ناطق(عج)

4 - مسیر هسته ای ایران – ۴ (مذاکرات هسته ای ، چرا ؟ )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مذاکرات هسته ای ، چرا ؟ و با چه نتایجی ؟
شاید مطابق نقشه راهى که چندین بار توصیف کردم ، مصلحت فعلا همین باشد که مردم ، با دید عدم توفیق و حتی باخت ، به مذاکرات نگاه کنند.

برچــســب ها

برچــســب ها