قرآن ناطق(عج)

62 - شطرنج قدرت

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در شطرنج امروز قدرت در دنیا ، تحلیل کلیات سیاست نظام سلطه بر فرهیختگان که بماند ، بر توده مردم در کشورهاى مختلف ، هر روز آشکار تر میشود. و این از علائم و لوازم ظهور حضرت منجى است.

49 - همراهی خانواده با امام حسین ع ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دیدگاه یزید برخورد ” بسیارخشن ” با هر عامل مخالف حکومتش بود. با توجه به قدرت بسیار بالایى که داشت ، این کار برایش خیلى راحت بود.
برنامه معصومین ع با هوشمندى و زکاوت بسیار بالا انجام شده است. در دنیاى امروز به آن ” شطرنج ” میگویند.
لذا امکان ایجاد یک موج جهانى با کمترین نفرات ( کمتر از هشتاد شهید ) با هر تحلیلى غیر ممکن است.

برچــســب ها

برچــســب ها