قرآن ناطق(عج)

74 - تحلیلی از قمه زنی و دعای جعلی ” صنمی قریش “

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مدعيان جدايى دين از سياست ، هيچگاه امكان پرداختن به مسئله امام حسين ع و عاشورا را ندارند. زيرا تمامى ادعاهاى دروغشان در ارائه وارونه دين به يكباره فرو مى پاشد. براى انحراف افكار از سخنان و عملكرد و قيام امام حسين ع چه بايد بكنند ؟ به جز بدعتهایی چون قمه زنی !
و از طرفی ، تبليغ لعن جعلى ” صنمى قريش ” براى حاجت گرفتن !!!

برچــســب ها

برچــســب ها