قرآن ناطق(عج)

29 - امام زمان (عج ) -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان (عج ) -٢

١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان كلاه نرفته و هر روز حق را آشكارتر از دیروز ببینیم.

٢- با وجودى كه شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع كردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه كه ازارسال رسل شروع مینمایند.

٣- به امام زمان (عج) چگونه نگاه كنیم؟

٣- الف- امام زمان (عج) چرا غائب هستند؟

٣- ب- امام زمان (عج) الان چه كار میكنند؟

28 - امام زمان ( عج ) – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان ( عج ) قرآن ناطق عصر – قسمت اول
دلیل یا دلایل غیبت امام و حجت خدا چه بود؟
امام على ع چه زمان و با چه شرایطى مدیریت مسلمین را پذیرفتند؟
ولایت یعنى شبكه تشكل و انسجام گروهى تحت فرمان و اطاعت محض حجت خدا .
امام عصر عج در چه فكر و حالى براى شما هستند؟
ابزارهاى تشكیل حكومت عدالت، حكومت رشد همه جانبه انسانها ، دولت كریمه چیست؟
فاصله زمانى بین ظهور و قیام حضرت عج .

برچــســب ها

برچــســب ها