قرآن ناطق(عج)

4 - مسیر هسته ای ایران – 4 (مذاکرات هسته ای ، چرا ؟ )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مذاکرات هسته ای ، چرا ؟ و با چه نتایجی ؟
شايد مطابق نقشه راهى كه چندين بار توصيف كردم ، مصلحت فعلا همين باشد كه مردم ، با دید عدم توفیق و حتی باخت ، به مذاکرات نگاه كنند.

برچــســب ها

برچــســب ها