قرآن ناطق(عج)

27 - شهید برونسى

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

شهید برونسى

کرامات شهید عبدالحسین برونسی :

قبل از عملیات، یک گلوله خورده بود توی بازوش. اعزامش کرده بودند به یک بیمارستان در یزد.

برچــســب ها

برچــســب ها