قرآن ناطق(عج)

74 - تحلیلی از قمه زنی و دعای جعلی ” صنمی قریش “

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مدعیان جدایى دین از سیاست ، هیچگاه امکان پرداختن به مسئله امام حسین ع و عاشورا را ندارند. زیرا تمامى ادعاهاى دروغشان در ارائه وارونه دین به یکباره فرو مى پاشد. براى انحراف افکار از سخنان و عملکرد و قیام امام حسین ع چه باید بکنند ؟ به جز بدعتهایی چون قمه زنی !
و از طرفی ، تبلیغ لعن جعلى ” صنمى قریش ” براى حاجت گرفتن !!!

برچــســب ها

برچــســب ها