قرآن ناطق(عج)

52 - قمه زنی در فتاوی 69 مجتهد و مرجع شیعیان جهان

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

فتاوای مراجع و علمای طراز اول شیعه در مبارزه با بدعت ها یی چون قمه زنی و تیغ زنی از حدود صد سال پیش تا کنون (مستند به منابع)

برچــســب ها

برچــســب ها