قرآن ناطق(عج)

48 - خامنه ای از ما هستند

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

یک ربع قبل ، آقا در ماشین هستند . ما درب میزنیم و میگوییم آقا می خواهند تشریف بیاورند منزل شما و یک سلام و علیکی با خانواده شهید نمایند .

یکبار رفتیم درب خانه دو شهید ، من خودم رفتم دیدم درب باز است و آب و جارو کرده اند . درب زدم ، مادر شهید آمدند دم درب و گفتند : آقا کو ؟

گفتم : کدام آقا ؟

گفت : رهبرم کجاست ؟
گفتم : شما از کجا می دانید ؟

برچــســب ها

برچــســب ها