قرآن ناطق(عج)

33 - دین پوسته اى – ٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین پوسته اى – ٢ ( 1393/08/02 )

نمونه بارز دین پوسته اى ، زخم كهنه درون جامعه شیعه خودمان است.

انحراف بازى با اسامى و ظواهر دینى. و تهى بودن ازاصل زندگى و تفكر دینى.
از بهترین تكنیك هاى طاغوت ، تحریف معنوى ادیان ، كشاندن مذهب علیه مذهب ، سكولار كردن و بى خطر كردن ادیان بوده است.

برچــســب ها

برچــســب ها