قرآن ناطق(عج)

29 - امام زمان (عج ) -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان (عج ) -٢

١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان كلاه نرفته و هر روز حق را آشكارتر از دیروز ببینیم.

٢- با وجودى كه شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع كردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه كه ازارسال رسل شروع مینمایند.

٣- به امام زمان (عج) چگونه نگاه كنیم؟

٣- الف- امام زمان (عج) چرا غائب هستند؟

٣- ب- امام زمان (عج) الان چه كار میكنند؟

برچــســب ها

برچــســب ها