قرآن ناطق(عج)

5 - مسیر هسته ای ایران – 5 ( تاسیسات فعال)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٨- در اين يك ساله كداميك از اهداف هسته اى ما متوقف شده است ؟
بهترين بهره بردارى از سايت فردو كدام است ؟

آيا مشابه سايت نطنز ، آبشار سانتريفيوژ باشد ؟

برچــســب ها

برچــســب ها