قرآن ناطق(عج)

18 - مردم اهل سنت

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مردم اهل سنت ( 1393/05/22 )

به عیادت مریض های اهل تسنن بروید !

امانت آنها را ادا كنید!

به نفع آنان در دادگاه شهادت دهید!

در تشییع جنازه مردگان آنها حضور پیدا كنید !

در مساجد آنها نماز بگذارید !

برچــســب ها

برچــســب ها