قرآن ناطق(عج)

13 - مسیر هسته ای ایران – 13 ( وظیفه مردم ، احزاب و مجلس )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٥- وظيفه مردم و جناح هاى سياسى و مجلس در قبال مذاكرات چيست ؟

تخريب و هجمه فرهنگى عليه چهره ايران اسلامى ، در مافياى رسانه اى صهيونيستها ، به عنوان يك استراتژى ” فرار رو به جلو ” ، در مقابل انقلاب و تحول فرهنگى و بيدارى عمومى در جهان ، منبعث از پيام هاى آزادى خواهى اسلام ناب محمدى ، كه در عصر حاضر خمينى كبير منادى آن بود ، ظلم كوچكى نيست.

برچــســب ها

برچــســب ها