قرآن ناطق(عج)

1 - مسیر هسته اى ایران – 1 (طرح 16 سوال – اهداف )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مذاكرات هسته اى – شكست يا پيروزى ؟ 1393/09/07
قسمت اول.
١-اهداف ما از تكنولوژى هسته اى چيست ؟

٢- چه مواردى جزء اهداف هسته اى ما نيست ؟

٣- اگر موارد بند دو را انجام دهيم ، چه تبعاتى دارد ؟

برچــســب ها

برچــســب ها