قرآن ناطق(عج)

دکتر چمران

54 - لات مشهدی و دکتر چمران

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

رضا سگه(!) یه لات بود تو مشهد.
هم سگ خرید و فروش می کرد، هم دعواهاش حسابی سگی بود!!
یه روز داشت می رفت سمت کوهسنگی برای دعوا(!) و غذا خوردن که دید یه ماشین با آرم ستاد جنگهای نامنظم داره تعقیبش می کنه.شهید چمران از ماشین پیاده شد و دست اونو گرفت و گفت:

برچــســب ها

برچــســب ها